نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - بانک کتاب ها و مقالات میان رشته ای