نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

برای ارسال مقاله ابتدا باید فرم عضویت در سامانه را تکمیل کرده و سپس با فعال‌سازی نام کاربری، با توجه به بازه زمانی تعریف شده در بخش تاریخ‌های مهم اصل مقاله را ارسال نمایید.

پس از ورود به سامانه از گزینه «ارسال و پیگیری مقاله» برای ارسال مقاله استفاده نمایید. لطفاً متن فایل ارسالی طبق راهنمای نگارش مقالات تهیه شده و در سامانه بارگذاری شود.

نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، کنفرانس از پذیرش مقالاتی که خارج از این چارچوب تهیه شده باشند، معذور است.


برای دریافت راهنمای نگارش مقالات دو صفحهای اینجا کلیک کنید.