کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

برای ارسال مقاله ابتدا باید فرم عضویت در سامانه را تکمیل کرده و سپس با فعال‌سازی نام کاربری، با توجه به بازه زمانی تعریف شده در بخش تاریخ‌های مهم اصل مقاله را ارسال نمایید.

پس از ورود به سامانه از گزینه «ارسال و پیگیری مقاله» برای ارسال مقاله استفاده نمایید. لطفاً متن فایل ارسالی طبق راهنمای نگارش مقالات تهیه شده و در سامانه بارگذاری شود.

نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، کنفرانس از پذیرش مقالاتی که خارج از این چارچوب تهیه شده باشند، معذور است.