کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1. فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور
فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور منتشر شد.
2. چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار شد.
چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی وکارآفرینی کشور" روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹ برگزار گردید.
3. بیان ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای از دیدگاه دکتر سیداحمد فیروزآبادی