کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1. چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار شد.
چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی وکارآفرینی کشور" روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹ برگزار گردید.
2. بیان ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای از دیدگاه دکتر سیداحمد فیروزآبادی