کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1397-07-15
1397-08-14
تاریخ شروع ثبت نام و پرداخت هزینه 1397-08-15
آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه 1397-08-18
تاریخ برگزاری 28-29 آبان 1397