نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
تاریخ برگزاری 28 آبان 1397