نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی
1397-11-09