نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
ارسال مقالات مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای
1397-10-23

به منظور توسعه مطالعات میان رشته‌ای و بهره مندی از پژوهش‌های انجام شده توسط دانشجویان محترم، از شما دعوت می‌شود مقالات مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای خود را تا پایان دی ماه به ایمیل ainaznouri@ut.ac.ir ارسال نمائید. مقالات پس از بررسی توسط کمیته تخصصی در سایت کنفرانس "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور" به آدرس https://isesdi2018.ut.ac.ir/ قرار خواهد گرفت.