نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

 

  به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت‌نام کنندگان در کارگاه‌های آموزشی، برگزاری کارگاه‌ها لغو شد!