نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
برای ثبت نام به عنوان حمایت کننده، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید.