نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - پنل‌های تخصصی

برای مشاهده برنامه زمانی پنلها اینجا کلیک کنید.

ردیف برگزارکننده مسئول پنل عنوان پنل اعضای پنل
1 مرکز تحقیقات بیوشیمی
و بیوفیزیک (IBB)
/دانشگاه تهران
دکتر علیاکبر
موسوی
موحدی
یکپارچگی علم و
نقشه راه آینده
دکتر علیاکبر صبوری (عضو هیأت علمی گروه بیوفیزیک/دانشگاه تهران)
دکتر غلام
حسین ریاضی (عضو هیأت علمی گروه بیوشیمی/دانشگاه تهران)
دکتر هدایت
اله قورچیان (عضو هیأت علمی گروه بیوفیزیک/دانشگاه تهران)
دکتر کاوه
 کاووسی (عضو هیأت علمی گروه بیوانفورماتیک/دانشگاه تهران)
2 پردیس هنرهای زیبا
/دانشگاه تهران
دکتر شاهین حیدری

دکتر حمیدرضا پارسی
زیباییشناسی و طراحی
با تکیه
 بر پژوهشهای
میان
رشتهای در علم و هنر
دکتر آذین موحد (عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران)
دکتر حمیدرضا پارسی (عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی/دانشگاه تهران)
دکتر یعقوب
 آژند (عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه تهران)
دکتر حسن
 بلخاریقهی (عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه تهران)
دکتر علی
 فرجی (عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی/دانشگاه تهران)
دکتر محمدمهدی
 سلطانیسروستانی (عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران)
دکتر مصطفی
 گودرزی (عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه تهران)
3 دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی
/دانشگاه تهران
دکتر محمود گودرزی ظرفیت‌های نهان و آشکار
رشته میان
رشته‌ای علوم ورزشی
دکتر محمود گودرزی (عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی/دانشگاه تهران)
دکتر سیدنصراله سجادی (عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی/دانشگاه تهران)
    مسئول شاخه تربیت بدنی وزارت علوم
دکتر بهرام یوسفی (عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه رازی کرمانشاه)
دکتر فرهاد رحمانی‌نیا (معاون پژوهشی و فن‌آوری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه گیلان)
دکتر فرشید طهماسبی (رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
دکتر معصومه شجاعی (عضو هیأت علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه الزهرا)
دکتر خسرو ابراهیم (عضو هیأت علمی گروه علوم زیستی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مهدی نمازی‌زاده (استاد بازنشسته دانشگاه‌های تهران و شیهد بهشتی)
دکتر حیدر صادقی (عضو هیأت علمی گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی/دانشگاه خوارزمی)
دکتر مهرداد عنبریان (عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی/دانشگاه بوعلی همدان)
دکتر محمدحسین علیزاده (عضو هیأت علمی گروه آسیب‌شناسی، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی/دانشگاه تهران)
دکتر حسن غرایاق‌زندی (عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی/دانشگاه تهران)
دکتر هاشم کوزه‌چیان (عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه تربیت‌مدرس)
دکتر رحمان سوری (عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی/دانشگاه تهران)
4 پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی
/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر حسین ابراهیمآبادی

دکتر مرتضی بحرانی

رویکردهای میانرشتهای در
مطالعات اجتماعی و فرهنگی آموزش
 عالی
دکتر مرتضی بحرانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر عباس
 وریجکاظمی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر رضا
 صمیم (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر رضا
 مهدی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر رضا
 ماحوزی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر محمد
 حسینیمقدم (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
5 پردیس علوم
/دانشگاه تهران
دکتر سپیده خویی Science in medicine دکتر مهران حبیبیرضایی (عضو هیأت علمی گروه علوم سلولی و مولکولی دانشکده زیستشناسی/دانشگاه تهران)
دکتر سیدکاظم
 موسویزاده (عضو هیأت علمی گروه پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دکتر سمید
 خوئی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دکتر فرنوش
 فریدبد (عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی/دانشگاه تهران)
دکتر مجید صفا (عضو هیأت علمی گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی/دانشگاه علوم پزشکی ایران)
6 دانشکده کارآفرینی
/دانشگاه تهران
دکتر زهرا آراستی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه کارآفرینی دکتر کمال سخدری (عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)
دکتر علی داوری (عضو هیأت علمی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)
دکتر محمد عزیزی (عضو هیأت علمی گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)
دکتر محمدرضا زالی (عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)
دکتر سیدرضا حجازی (عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)
دکتر ناصر معصومی (عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران)