نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - محل برگزاری کنفرانس

محل برگزاری کنفرانس

تهران، کارگر شمالی، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر

دانشکده مدیریت