نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
کارگاه آموزشی شبکه‌سازی و بازاریابی کسب و کار، دکتر محمد غفاری
1397-08-18