نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
امکان نگارش و ارسال مقاله 2 صفحه‌ای برای کنفرانس
1397-07-24
امکان نگارش و ارسال مقاله 2 صفحه‌ای  برای کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس ملی "نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور" به اطلاع می‌رساند، بنابر نظر کمیته سیاستگذاری امکان ارسال مقاله در قالب چکیده مبسوط/دو صفحهای نیز وجود دارد.
برای دریافت الگوی نگارش مقاله دو صفحهای به راهنمای نگارش و ارسال مقاله مراجعه نمایید.

دبیرخانه علمی کنفرانس