نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
جلسه هماهنگی برگزاری پنل‌های تخصصی
1397-07-24
جلسه هماهنگی برگزاری پنل‌های تخصصی

جلسه هماهنگی برگزاری پنلهای تخصصی کنفرانس ملی "نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور" با حضور آقای دکتر شاهین رفیعی، دبیر علمی کنفرانس و رؤسای پنلهای تخصصی رشتههای هنر، تربیتبدنی، کارآفرینی، انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک و نیز علوم پزشکی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ در پردیس البرز برگزار گردید. در این نشست مواردی چون عناوین پنلها و محتوای هر کدام از آنها در حوزههای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.