نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
بیان ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای از دیدگاه دکتر سیداحمد فیروزآبادی
1397-04-10
بیان ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای از دیدگاه دکتر سیداحمد فیروزآبادی

مطالعات میان‌رشته‌ای یک ضرورت

  شاید بهتر باشد که در ضرورت انجام مطالعات میان‌رشته‌ای، به تمثیل جلال الدین محمد رومی متوسل شویم، آنجا که در مثنوی به خانه تاریک و لمس نمودن اجزای مختلف فیل اشاره می‌کند و هر یک بر اساس نقطه تماس و لمس خویش با اجزای بدن فیل آن را به ناودان، بادبزن، تخت و ... برداشت می‌نمایند و از ترکیب برداشت‌های گوناگون درهم، شکل فیل متصور می‌گردد.

  مطالعات میان‌رشته‌ای، به عنوان فرآیند پاسخگویی به یک سوال، حل یک مسئله یا تشریح یک موضوع تعریف می‌گردد. به گونه‌ای که آن موضوع به اندازه‌ای وسیع و پیچیده باشد که پرداختن به آن با یک رشته از علم به تنهایی کافی نباشد. ما در دنیای پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم. معمولاً در زندگی روزمره به صورت غیر رسمی، اطلاعات گوناگون آموزشی و تجارب شخصی را در تصمیم‌گیری‌ها، تفسیر پدیده‌ها و شناخت از جهان به کار می‌گیریم. اما مطالعات میان‌رشته‌ای در شکل رسمی خود، دانش تخصصی، مفاهیم، ابزارهای علمی رشته‌ها و انسجام بخشی به این موارد را در جهت ایجاد دانش جدید و یا فهم عمیق‌تر، به کار می‌گیرید.

  برای مثال، امروزه مباحث زیادی در خصصوص توسعه پایدار مطرح می‌شود و توسعه را یک موضوع مطالعاتی میان‌رشته‌ای هم از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و منابع طبیعی و ... می‌دانند و توجه به ابعاد گوناگون در مطالعات توسعه یک ضرورت تلقی می‌گردد. به گونه‌ای که هر گونه مداخله توسعه‌ای، نیاز به مطالعات میان‌رشته‌ای، از قبل در حال انجام و بعد از انجام را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. 

 

دکتر سیداحمد فیروزآبادی