نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
حمایت کنندگان اصلی
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
وزارتخانه ها و سایر دانشگاه ها
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وزارتخانه ها و سایر دانشگاه ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت
دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
وزارتخانه ها و سایر دانشگاه ها
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
انجمن‌های حمایت‌کننده
انجمن علمی انرژی بادی ایران
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
انجمن بیوتکنولوژی ایران
انجمن نانوفناوری ایران
انجمن زیست شناسی ایران
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران