کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
حمایت کنندگان اصلی
حمایت‌کنندگان اصلی
دانشگاه تهران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
انجمن‌های حمایت‌کننده
انجمن علمی انرژی بادی ایران
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
انجمن بیوتکنولوژی ایران
انجمن نانوفناوری ایران
انجمن زیست شناسی ایران
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران