نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
دکتر یونس نوربخش
رئیس کنفرانس
رئیس پردیس البرز
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ynourbakhsh
پست الکترونیکی: ynourbakhsh [at] ut.ac.ir
دکتر شاهین رفیعی
دبیر علمی کنفرانس
معاون علمی پردیس البرز
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~shahinrafiee
پست الکترونیکی: shahinrafiee [at] ut.ac.ir
دکتر مهدی وصفی مرندی
دبیر اجرایی کنفرانس
معاون اجرایی پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=1000
پست الکترونیکی: mvmarand [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدرضا سعیدآبادی
عضو کمیته علمی
مشاور بین‌الملل پردیس البرز
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~sabadi
پست الکترونیکی: sabadi [at] ut.ac.ir
دکتر شاهین حیدری
عضو کمیته علمی
رئیس پردیس هنرهای زیبا
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/fa/~shheidari
پست الکترونیکی: shheidari [at] ut.ac.ir
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی
عضو کمیته علمی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~shahhoseini
پست الکترونیکی: shahhoseini [at] ut.ac.ir
دکتر سیداحمد فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~afirouzabadi
پست الکترونیکی: afirouzabadi [at] ut.ac.ir
دکتر حسن ابراهیمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ebrahim
پست الکترونیکی: ebrahim [at] ut.ac.ir
دکتر نسرین نورشاهی
عضو کمیته علمی
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
استادیار
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=36.799.1076.fa
پست الکترونیکی: n.nourshahi [at] irphe.ir
دکتر داوود حاتمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری درآموزش عالی
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=26.530.1099.fa
پست الکترونیکی: d_hatami [at] irphe.ir
دکتر محمود کمره‌ای
عضو کمیته علمی
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~kamarei
پست الکترونیکی: kamarei [at] ut.ac.ir
دکتر برات قبادیان
عضو کمیته علمی
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزرات صنعت و معدن
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~ghobadib
پست الکترونیکی: ghobadib [at] modares.ac.ir
دکتر محمدرضا زالی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشکده کارآفررینی
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~mrzali
پست الکترونیکی: mrzali [at] ut.ac.ir
دکتر ابوالقاسم دولتی
عضو کمیته علمی
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی
وب سایت: -
پست الکترونیکی: dolati [at] sharif.edu
دکتر رضا رجبی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~rrajabi
پست الکترونیکی: rrajabi [at] ut.ac.ir
دکتر ابراهیم واشقانی‌فراهانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~evf
پست الکترونیکی: evf [at] modares.ac.ir
دکتر علیرضا فیض‌بخش
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه شریف
وب سایت: gsme.sharif.edu/~alireza_feyz
پست الکترونیکی: alireza_feyz [at] sharif.edu
دکتر سیدحسین سیدین
عضو کمیته علمی
معاون اداری و پشتیبانی
دانشیار، دانشگاه علم و صنعت
وب سایت: www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=8504&sid=43&slc_lang=fa
پست الکترونیکی: seyedein [at] iust.ac.ir
دکتر رضا منیعی
عضو کمیته علمی
معاون پژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=25.524.1060.fa
پست الکترونیکی: r_maniee [at] irphe.ir
کمیته سیاستگذاری
دکتر مهدی وصفی مرندی
عضو کمیته سیاستگذاری
معاون اجرایی پردیس البرز
استادیار، دانشگاه تهران
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=1000
پست الکترونیکی: mvmarand [at] ut.ac.ir
دکتر نسرین نورشاهی
عضو کمیته سیاستگذاری
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
استادیار
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=36.799.1076.fa
پست الکترونیکی: n.nourshahi [at] irphe.ir
دکتر محمود کمره‌ای
عضو کمیته سیاستگذاری
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~kamarei
پست الکترونیکی: kamarei [at] ut.ac.ir
دکتر ابوالقاسم دولتی
عضو کمیته سیاستگذاری
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی
وب سایت: -
پست الکترونیکی: dolati [at] sharif.edu
دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی
عضو کمیته سیاستگذاری
رئیس دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ssameli
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
دکتر محمدعلی شریفی
عضو کمیته سیاستگذاری
مدیرکل خدمات آموزشی
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~sharifi
پست الکترونیکی: sharifi [at] ut.ac.ir
دکتر فرزانه شمیرانی
عضو کمیته سیاستگذاری
عضو هیات علمی پردیس علوم
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~fashemirani
پست الکترونیکی: fashemirani [at] ut.ac.ir
دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
عضو کمیته سیاستگذاری
گروه بیوفیزیک پردیس علوم
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~moosavi
پست الکترونیکی: moosavi [at] ut.ac.ir
دکتر عبدالحسین کلانتری
عضو کمیته سیاستگذاری
مشاور پردیس البرز
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~abkalantari
پست الکترونیکی: abkalantari [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر زهره نجفی اصل
معاون دبیر اجرایی
استادیار، دانشگاه تهران
وب سایت: social.ut.ac.ir/members/znajafiasl/
پست الکترونیکی: znajafiasl [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا سعیدآبادی
نماینده رئیس کنفرانس
مشاور بین‌الملل پردیس البرز
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~sabadi
پست الکترونیکی: sabadi [at] ut.ac.ir
دکتر حمیده دباغی
عضو کیته اجرایی
دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: h.dabaghi [at] ut.ac.ir
خانم آیناز نوری
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: ainaznouri [at] ut.ac.ir
خانم مژگان بابائی توسکی
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: ----- [at] ut.ac.ir
آقای حمید نیرویی آغمیونی
عضو کیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: ** [at] ut.ac.ir
آقای جمشید نظیفی
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: jnazifi [at] ut.ac.ir
آقای داریوش انصاری
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=4002
پست الکترونیکی: -- [at] ut.ac.ir
آقای مصطفی ترابی
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: --- [at] ut.ac.ir
آقای سعید صادقی
عضو کمیته اجرایی
پرسنل پردیس البرز
وب سایت: alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID=8001
پست الکترونیکی: ---- [at] ut.ac.ir
خدیجه فرجی مهیاری
عضو کمیته اجرایی و مسئول سایت
دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر،
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: **** [at] ut.ac.ir