نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
سخنرانان داخلی       video conferences
         
دکتر برات قبادیان

دکتر برات قبادیان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
معاون آموزش،پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پست الکترونیکی: ghobadib@modares.ac.ir
وب سایت: modares.ac.ir/~ghobadib
عنوان سخنرانی: نقش میان‌رشتگی در توسعه انقلاب چهارم صنعتی ایران

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

  Professor Jan Aart Scholte
University of Gothenburg

Speech Title:
"Interdisciplinary Global Studies: Promises and Challenges"

Biography
Professor Jan Aart Scholte
         
دکتر سعیدرضاعاملی رنانی

دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان
پست الکترونیکی: ssameli@ut.ac.ir
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ssameli
عنوان سخنرانی: همکاری چندرشته‌ای و روش‌های تحقیق ترکیبی-رویکرد جامع‌نگر در سهم پدیده‌های جهانی

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

 

Professor Frederic Darbellay
University of Geneva

Speech Title:
"Interdisciplinarity, a complex and urgent issue: Concepts, Institutions, Actors"

Biography

Professor Frederic Darbellay
         
دکتر مقصود فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،
گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی
پست الکترونیکی: m_farasatkhah@irphe.ir
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=24.518.1096.fa
عنوان سخنرانی: ابعاد کارآفرینی دانشگاه با تأکید بر ساختارهای میانی

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

     
         
دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی

دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه بیوفیزیک پردیس علوم
پست الکترونیکی: moosavi@ ut.ac.ir
وب سایت: ibb.ut.ac.ir/en/~moosavi
عنوان سخنرانی: یکپارچگی علم و نقشه راه آینده

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

     
         
دکتر سیدامید فاطمی

 دکتر سیدامید فاطمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده‌های فنی
پست الکترونیکی: ofatemi@ut.ac.ir
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~ofatemi
عنوان سخنرانی: یادگیری الکترونیکی، یادگیری آینده

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

     
         
دکتر مهرشاد مختاران

 دکتر مهرشاد مختاران
معاون پژوهشی و فناوری، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
عنوان سخنرانی: انفورماتیک سلامت

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی