کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
دکتر برات قبادیان

دکتر برات قبادیان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پست الکترونیکی: ghobadib@modares.ac.ir
وب سایت: www.modares.ac.ir/~ghobadib

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

   
دکتر سعیدرضاعاملی رنانی

دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

پست الکترونیکی: ssameli@ut.ac.ir
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ssameli

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

   
دکتر مقصود فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،
گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی

پست الکترونیکی: m_farasatkhah@irphe.ir
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=24.518.1096.fa

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی