کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
سخنرانان داخلی       video conference
         
دکتر برات قبادیان

دکتر برات قبادیان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

معاون آموزش،پژوهش و فناوری وزارت صنعت،معدن و تجارت

پست الکترونیکی: ghobadib@modares.ac.ir
وب سایت: modares.ac.ir/~ghobadib

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

  Professor Jan Aart Scholte
University of Gothenburg

Speech Title:
"Interdisciplinary Global Studies: Promises and Challenges"

Biography
Professor Jan Aart Scholte
         
دکتر سعیدرضاعاملی رنانی

دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

پست الکترونیکی: ssameli@ut.ac.ir
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ssameli

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

 

Professor Frederic Darbellay
University of Geneva

Speech Title:
"Interdisciplinarity, a complex and urgent issue: Concepts, Institutions, Actors"

Biography

Professor Frederic Darbellay
         
دکتر مقصود فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی
آموزش عالی، گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی

پست الکترونیکی: m_farasatkhah@irphe.ir
وب سایت: irphe.ac.ir/find.php?item=24.518.1096.fa

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

     
         
دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی

دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه بیوفیزیک پردیس علوم

پست الکترونیکی: moosavi@ ut.ac.ir
وب سایت: ibb.ut.ac.ir/en/~moosavi

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی

     
         
دکتر سیدامید فاطمی

 دکتر سیدامید فاطمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده‌های فنی 

پست الکترونیکی: ofatemi@ut.ac.ir
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~ofatemi

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی