نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

در سه دهه‌ی اخیر، انسان با مسائل جدیدی در حوزه سلامت، محیط زیست، لزوم بهره‌وری از انرژی و ... مواجه است که هر یک از این مسائل بعلت پیچیدگی که در حل آنها نهفته است، پاسخگویی علوم با مرزبندی‌های فعلی را به چالش کشیده که یکی از مهمترین راه‌های حل آن در ترکیب و تقریب رشته‌هاست به عبارتی به نظر می‌رسد حوزه‌های قبلی علوم برای حل مشکلات امروز عاجز مانده و دست یاری به سمت حوزه‌های دیگری از علوم دراز نموده است.

گفتمان میان ‌رشته‌ای با برقراری ارتباط و پیوند بین چندین رشته، علاوه بر رفع موانع گفته شده در اثربخشی بیشتر محیط دانشگاهی و امکان از بین بردن فاصله و فضای خالی بین علوم را فراهم می‌آورد. در نتیجه، جوامع علمی به دلیل ماهیّت و گستره چالش‌های کنونی و همچنین ارتقاء بهره‌وری و مهارت‌های تعاملی خود از طریق تولید دانش کاربردیِ ناشی از پیوند و انسجام بین رشته‌های متعدد دانشگاهی، انتظار است به طور روزافزون خواستار ترکیب دانش برآمده از رشته‌های مختلف علمی در قالب رویکردهای تلفیقی و میان‌رشته‌ای ‌باشند.

این مهم نیاز به برگزاری همایش‌های علمی برای بررسی ضرورت، راهکارها، جهت‌یابی توسعه میان‌رشته‌ای دارد. پردیس البرز در راستای وظیفه دانشگاهی خود بر آن است نقش خود را در این عرصه به طور جدی ایفا نماید. یکی از موارد حصول به این نتیجه برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی با اهداف ویژه است. از این‌رو پردیس البرز «کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌‌رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور» را با اهداف زیر برگزار می‌نماید:

  1. بررسی ضرورت، اهمیت، کاربرد و الزامات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی کشور
  2. تبیین کارکرد و نقش دانشگاه‌ها در توسعه میان‌رشته‌ای در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور
  3. بررسی نقش میان‌رشته‌ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی
  4. تبیین نقش میان‌رشته‌ای در ارتقاء جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌
  5. تببین نقش میان‌رشته‌ای‌ها در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه
  6. شناسایی چالش‌ها، موانع و راهکارهای توسعه میان‌رشته‌ای در کشور و ارائه راهبردهای لازم