نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور


  1. مبانی، مفاهیم، تجربه‌ها، الگوها و روندهای جدید توسعه میان‌رشتگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
  2. ملزومات و موانع ساختاری و نهادی و فرهنگی
  3. ظرفیت‌ دانشگاه‌ها در توسعه میان‌رشتگی
  4. آینده پژوهی و توسعه میان‌رشتگی
  5. میان‌رشتگی و توسعه علمی و کارآفرینی
  6. میان‌رشتگی و ارتباط جامعه و دانشگاه